Koncept / Støtteforeningens vedtægter

Støtteforeningens vedtægter

Støtteforeningen Margurittens venner

Vedtægter

 

§1 Navn

Støtteforeningen Margurittens venner.Navnet er optaget i Foreningsregistret.

§2 Beliggenhed

Marguritten – en demenslandsby, skal ligge på Fyn og være landsdækkende. Støtteforeningen ligger ligeledes på Fyn.

§3 Formål

Støtteforeningen Margurittens venners formål er

a)    at støtte oprettelsen og senere driften af Marguritten - en demenslandsby. Demenslandsbyens virksomhed skal præges af dens særlige kerneværdier. Demenslandsbyen skal tilbyde personer med reducerede kognitive funktioner og deres pårørende en bopæl i demenslandsbyen.

b)    at støtte oprettelsen af et Videnscenter i demenslandsbyen om demenssygdomme

c)     at arrangere foredrag, kurser, udflugter mm. der belyser demenslandsbyens idéer og blivende virksomhed

d)    at sørge for at kerneværdierne vil blive efterlevet til hver en tid

§4 Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 8 personer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger en formand, der er ansvarlig over for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, undtaget det første år, hvor formanden og yderligere et medlem vælges for et år.

Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed er   formandens stemme afgørende.

Der er ønske om, at bestyrelsens sammensætning udviser stor

variation med hensyn til viden, alder, kultur, køn, religion.

§5 Medlemskab af foreningen

Medlem af støtteforeningen kan enhver blive, der vil arbejde for og respektere støtteforeningens formål, som det er udtrykt i formålsparagraffen. Forslag til kontingent foreslås af bestyrelsen og besluttes af generalforsamlingen.

Kontigent opkræves årligt.

§6 Eksklusion

Dersom et medlem modarbejder støtteforeningens formål, kan det ekskluderes af støtteforeningen, såfremt et flertal i bestyrelsen beslutter dette. Inden beslutningen træffes, skal medlemmet opfordres til skriftligt at ytre sig.

§7 Generalforsamling

Hvert år indkalder bestyrelsen til generalforsamling inden 1. oktober med minimum14 dages skriftlig varsel og fremsendelse af dagsorden via e-mail. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med minimum 7 dages varsel med fremsendelse af dagsorden (via e-mail), når et simpelt flertal blandt bestyrelsesmedlemmerne eller mindst 10% af medlemmerne fremsætter ønske derom.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Aflæggelse af beretning om støtteforeningens virksomhed i det forløbne år
  2. Godkendelse af regnskab
  3. Indkomne forslag
  4. Valg af bestyrelse og revisorer
  5. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen samt forslag om kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

§8 Tegningsret

Støtteforeningen tegnes af formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem. Dog skal, hvad angår køb, salg og pantsætning af fast egjendom, hele bestyrelsens samtykke foreligge.

§9 Støtteforeningens midler

Støtteforeningens midler fremkommer som følger:

  1. Medlemmernes kontingent
  2. Gaver, legater, sponsorater og testamentariske gaver
  3. Indtægter fra virksomhed, som støtteforeningen foranstalter
  4. Bidrag fra det offentlige

§10 Økonomiske forpligtelser

For støtteforeningens økonomiske forpligtelser hæftes kun med dennes midler, og medlemmerne har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen.

§11 Ændringer af støtteforeningens vedtægter

Til ændring af vedtægterne kræves 3/4 flertal af bestyrelsens stemmer, efterfulgt af en godkendelse med almindelig stemmeflertal på generalforsamlingen.

§12 Støtteforeningens ophævelse

Dersom støtteforeningen ikke længere har mulighed for at virke i overensstemmelse med formålsparagraffen, vil den være at ophæve efter vedtagelse ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved den første af generalforsamlingerne kræves 2/3 flertal og ved den andre generalforsamlingen kræves ¾ flertal af de fremmødte.

Mulige overskydende midler efter indfrielse af gæld og økonomiske forpligtelser skal tilfalde demenslandsbyen, eller organisation, hvis formål har direkte tilknytning til den aktuelle målgruppe, f.eks. Alzheimerforeningen.

Som valgt dirigent for den stiftende generalforsamling 30. januar 2014 bekræftes herved, at ovenstående vedtægter blev gennemgået og godkendt med de på generalforsamlingen foreslåede og her tilføjede ændringer.

 

Årslev, den 30. januar 2014

Ellen Thuesen

dirigent

 

 

 

 

 

Demensforeningen Margurittens Venner | CVR: 35 49 01 08  | Tlf.: 23 92 22 13 | marguritten@mail.dk